“วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งปัน”

“วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งปัน”
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช 2565

สภาพปัญหาที่พบโดยสังเขป
จากการสำรวจและเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ในการจัดงานวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งมีการจัดงานวันเด็กทั่วประเทศในพื้นที่ต่างๆพบว่ามีแนวโน้มก่อให้เกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ต่อเยาวชนในระยะพอสังเขปดังนี้
   1.พฤติกรรมเลียนแบบการดื่มเหล้า เบียร์ สูบบุหรี่ จากผู้ใหญ่ที่มีส่วนร่วมในการจัดงานวันเด็กทำให้เห็น
   2.พฤติกรรมการแก่งแย่ง แข่งขัน มากกว่าพฤติกรรมการแบ่งปันเอื้อเฟื้อเกื้อกูลแก่ผู้อื่น

จากข้อมูลข้างต้นเราจึงควรร่วมกันสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง แบบอย่างที่ดีงามแก่เยาวชนด้วยงานวันเด็กแห่งชาติในทุกๆปี

วัตถุประสงค์
1.ปลูกฝังค่านิยมปลอดอบายมุขในครอบครัว และชุมชนที่มีส่วนร่วมในการจัดงาน
2.ปลูกฝังค่านิยมการแบ่งปัน
3.อนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมไทย เช่นการตักบาตร การแสดงที่อยู่บนฐานของวัฒนธรรมไทย
4.ลดปัจจัยเสี่ยงในการแพร่ระบาดไวรัสโควิค-19


Share:ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 8 ประจำปี 2565 (รุ่นที่ 8/1) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

สาขาที่เปิดรับสมัคร จำนวน 3 สาขา ประกอบด้วย

1.สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร

2.สาขาช่างทำผลิตภัณฑ์จากไม้

3.สาขาผู้ประกอบอาหารไทย (หญิง/ชาย)

โดยมีระยะเวลาการฝึก จำนวน 3 เดือน คือ

– ฝึกภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัติ ภายในศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน จ.ยะลา /สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา

ระยะเวลา 2 เดือน (280 ชม.) จำนวน 40 วัน

– ฝึกงานในสถานประกอบการ ระยะเวลา 1 เดือน

(140 ชม.) จำนวน 20 วัน

คุณสมบัติ

– เพศ ชาย หญิง อายุตั้งแต่ 15-50 ปี

– สามารถอ่านเขียนภาษาไทย และบวก ลบ คูณ หาร ได้

– สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้น ป.6 ขึ้นไป

โดยฝึกอบรม ในวันจันทร์ – ศุกร์

สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร

สาขาช่างทำผลิตภัณฑ์จากไม้

ให้ผู้เข้ารับการฝึกพักอยู่ประจำ

ณ ศูนย์ฝึกอาชีพฯ ในช่วงที่มีการฝึกภาคทฤษฎี

ระยะเวลา 2 เดือน

ตำบลวังพญา อำเภอรามัน

โทร. 089-2996074,061-1900526,086-4586110

สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ใช้สถานที่ในการฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือ

แรงงาน 24 ยะลา

(รายละเอียดเพิ่มเติม และใบสมัครเข้ารับฝึกอบรมวิชาชีพ)


Share:ประกวดออกแบบโปสเตอร์สิทธิสวัสดิการของประชาชนตลอดช่วงชีวิตในประเทศไทย

  ขอเชิญชวนส่งประกวดออกแบบโปสเตอร์สิทธิสวัสดิการของประชาชนตลอดช่วงชีวิตในประเทศไทย (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)


Share:ขอเชิญส่งประกวดภาพถ่ายกิจกรรมครอบครัวเนื่องในวันสงกรานต์(ปลอดภัย ปลอดอบายมุข)

ส่งผลงานทางเพจ กรมกิจการสตรีและครอบครัว พร้อมเขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์  ตั้งแต่วันที่ 12 – 18 เมษายน 2564 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 642 7748  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว


Share:ระบบติดตามการใช้บริการ พม.

ข่าวดี สำหรับประชาชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดทำระบบติดตามการใช้บริการ พม. SERVICE TRACKING SYSTEM  เพื่อสามารถตรวจสอบติดตามการใช้บริการของกระทรวง พม. ได้ด้วยตนเอง เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว เพียงกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักได้ที่ https://status.m-society.go.th/ 


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
gacor88https://165.22.248.199/https://enfermeriadermatologica.org/slot-gacor/https://www.valldecamprodon.org/slot-gacor/https://enfermeriadermatologica.org/slot-deposit-dana/https://enfermeriadermatologica.org/slot-deposit-pulsa/slot gacor http://babacanholding.com/images/ https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-terga cor/2022/index.php