การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของภาครัฐ ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของภาครัฐ (ITA)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

     O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การป้องกันการทุจริต No Gift Policy

     O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

     O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

     O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial