ขอเชิญส่งประกวดภาพถ่ายกิจกรรมครอบครัวเนื่องในวันสงกรานต์(ปลอดภัย ปลอดอบายมุข)

ส่งผลงานทางเพจ กรมกิจการสตรีและครอบครัว พร้อมเขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์  ตั้งแต่วันที่ 12 – 18 เมษายน 2564 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 642 7748  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว


Share: