คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน

1.การรับรององค์กรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
2.การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม
3.การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์
4.การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของอาสาสมัคร
5.การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน
6.การรับรองเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์
7.การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี การขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
8.การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี บัตรหมดอายุ บัตรชำรุด บัตรสูญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญของบัตรคนพิการ
9.การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี การยกเลิกการมีบัตรประจำตัวคนพิการ
10.การรับจดทะเบียนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน
11.การขอรับอนุญาตให้ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
12.การขอรับใบอนุญาตให้ตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู
13.ต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานรองรับเด็กเอกชน
14.การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์(กรณีเด็กอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์)
15.การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์(กรณีเด็กถูกทอดทิ้งที่มีผู้เลี้ยงดูในครอบครัว)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial