ประกาศนโยบาย มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของกระทรวงการพัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ


Share: