ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดยะลา จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2564  เพื่อพิจารณาแผนการใช้จ่ายในการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564  โดยมีนายสมผัส  นวลแก้ว  เป็นประธานการประชุมดังกล่าว  ณ ศปก.พมจ.ยะลา


Share: