ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดยะลา ครั้งที่ 6/2564

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดยะลา ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดยะลา ครั้งที่ 6/2564 (การประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมพิกุล อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดยะลา ได้มีมติอนุมัติให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้กู้ยืมเงินกองทุนฯ จำนวน 39 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 1,810,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯดังกล่าว นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้มอบหมายให้นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม


Share: