ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการขอรับเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการขอรับเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา


Share: