ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 ตรวจประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา มอบหมายให้นายโนรอฟันดี บือซา นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนางสาวนาเดีย ดาทีโอไร นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับนางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 ตรวจประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งมีประเด็นการตรวจ ได้แก่ การจัดการองค์กรและบริหาร การบริการ และคุณภาพของการบริการ จำแนกเป็นประเด็น 3 หมวด 23 องค์ประกอบ 114 ตัวชี้วัด โดยมีนางสาวเสาวนีย์ ทองธรรมชาติ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา


Share: