ระบบติดตามการใช้บริการ พม.

ข่าวดี สำหรับประชาชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดทำระบบติดตามการใช้บริการ พม. SERVICE TRACKING SYSTEM  เพื่อสามารถตรวจสอบติดตามการใช้บริการของกระทรวง พม. ได้ด้วยตนเอง เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว เพียงกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักได้ที่ https://status.m-society.go.th/ 


Share: