ลงพื้นที่เพื่อมอบสื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเอกชน happy family in happy home of happy new generation

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา และนางฟาซียาอาแซ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ ได้ลงพื้นที่เพื่อมอบสื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเอกชน happy family in happy home of happy new generation ณ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา


Share: