สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ดำเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ดำเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมให้นายจ้างเจ้าของสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายจ้างงานคนพิการ สิทธิประโยชน์ในการจ้างงานคนพิการ การช่วยเหลือคนพิการได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ และติดตามการทำงานของคนพิการในสถานประกอบการ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 80 คน โดยมี นางสาวพิมพ์พนิต เอียดแก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดยะลา กล่าวรายงานพบปะผู้เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องวังแก้ว โรงแรมยะลาแกรน์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา


Share: