ด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคจำนวน 2 เรื่อง เเละอินโฟกราฟฟิกจำนวน 3 เรื่อง

1.เรื่อง เครืองรางของขลัง กับการโฆษณาเกินจริง
2.เรื่อง “สารตะกั่ว”อันตรายใกล้ตัวที่เเฝงมากับสีทาบ้าน
3. อินโฟกราฟฟิก เรื่อง เกษียณอย่างสุข ไม่ทุกข์เพราะเงิน
4. อินโฟกราฟฟิก เรื่อง ต่อเติมบ้านเช่าไม่ขออนุญาติมีความผิดทางกฏหมาย
5. อินโฟกราฟฟิก เรื่อง พระได้ใช้……คนถวายได้บุญ
เพื่อได้ใช้ประโยชน์เเละเพื่อเผยเเพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไปทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ลิงค์

Share:เข้าร่วมรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี 2565 และประจำปี 2566

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา นางโรสลีนา กาแบ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางสาวพิมพ์พนิต เอียดแก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี 2565 และประจำปี 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมจินดา ถีระพันธุ์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา


Share:เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี


Share:เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ๒๕๖๖ นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีโอกาส
ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยด้วยการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ บึงบางอ บ้านตาราแดะ หมู่ที่ ๓ ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี


Share:สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อ เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2566 ภายใต้แนวคิด “รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” (Unite for the prevention of violence against women and children)

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 16.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อ เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2566 ภายใต้แนวคิด “รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” (Unite for the prevention of violence against women and children) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการในคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดยะลา หน่วยงาน One Home ทีมวิทยากรด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดยะลา ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ภาคประชาชน สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) กว่า 100 คน พร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์การค้า โคลีเซี่ยม ซีนีแพล็กซ์ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาโดยกิจกรรมดังกล่าว ได้จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้สังคมเห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น และร่วมมือกันป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว และในชุมชนของตนเอง กิจกรรมประกอบด้วย การแจกใบปลิวรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว แจกเอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ช่องทางการแจ้งเหตุสายด่วน 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม และ LINE APPlICATION @ESSHELPME เมื่อพบเจอ หรือประสบเหตุความรุนแรง สร้างความตระหนัก และย้ำเตือนให้สังคมได้รับรู้จึงเจตนารมณ์บริสุทธิ์ที่ต้องการตัดวงจรความุรนแรง ตลอดจนให้ข้อมูลข่าวสาร ตอบข้อซักถาม แก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ ในบริเวณศูนย์การค้าแห่งนี้


Share:จัดพิธีรับพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด แก่คณะกรรมการมูลนิธิประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดยะลา

วันที่ 26 กันยายน 2566 จังหวัดยะลา จัดพิธีรับพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด แก่คณะกรรมการมูลนิธิประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดยะลา โดยมีนายสุพจน์รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี วันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องโถง(หน้าห้องประชุมศรียะลา) ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา


Share:เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธิเปิดกิจกรรมโครงการสตรีร่วมใจต้านภัยมะเร็ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 25 กันยายน 2566 นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา มอบหมายให้นางฟาซียา อาแซ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษร่วมเป็นเกียรติพิธิเปิดกิจกรรมโครงการสตรีร่วมใจต้านภัยมะเร็ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานสาธารณสุจจังหวัดยะลา โดยมีนายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานพิธีเปิด


Share:เข้าร่วมการประชุมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำ พ.ศ 2566

วันที่ 12 กันยายน 2566 นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา และนายอิสบอรอเฮง เวานิ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำ พ.ศ 2566 ณ ห้องประชุมยะลายะลอ อาคาร 1 ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดยะลา โดยมี นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นจังหวัดยะลา ประจำปี 2566 ในแต่ละด้าน


Share:เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาให้ความรู้แก่เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน100 คน

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา มอบหมายให้นายอักรอม เลิศอริยะพงษ์ และนายซอละห์ฮุดดิง มะดาแฮ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม นายเจ๊ะสุการือนัน ตาเย๊ะ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาให้ความรู้แก่เข้าร่วมอบรมฯจำนวน100 คน ณ ศาลาประชาคมอำเภอบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลาโดยมีนายมนตรี เสฏฐปัญโญ นายอำเภอบันนังสตา เป็นประธานในพิธี


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial