โครงการเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์ออนไลน์จังหวัดยะลา

วันที่ 9 มกราคม 2566 กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา จัดโครงการเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์ออนไลน์จังหวัดยะลา ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 90 คน โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ได้มอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา


Share:โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดยะลา

เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดยะลา บรรยาย”สถานการณ์ค้ามนุษย์ในปัจจุบัน”และสถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์จังหวัดยะลา” บรรยาย”กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์” และแบ่งกลุ่มเพื่อทำ work shop แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตามประเด็นยุทธ์ ทั้ง ๔ ด้าน โดยแบ่งกลุ่ม ๔ กลุ่ม ดังนี้ ๑. ด้านการดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย ๒ ด้านการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ๓. ด้านการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ๔. ด้านการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ๓๕ คน เป็นคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดยะลา อาสาสมัครพัฒนาสังคม ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดยะลา ณ ห้องวังแก้ว โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลช จังหวัดยะลา จังหวัดยะลา


Share:ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดยะลา จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2564  เพื่อพิจารณาแผนการใช้จ่ายในการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564  โดยมีนายสมผัส  นวลแก้ว  เป็นประธานการประชุมดังกล่าว  ณ ศปก.พมจ.ยะลา


Share:พม. อบรมประชาชนจิตอาสา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ขับเคลื่อนงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคม ด้วยการชี้เป้า เฝ้าระวัง ประสาน ส่งต่อ และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคม ทั้งเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่ง อพม. เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานของกระทรวง พม. ในระดับพื้นที่ ตามระเบียบกระทรวง พม. ว่าด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2557 และในปี 2559 มีการขับเคลื่อนนโยบายการบูรณาการงานอาสาสมัครให้เป็นหนึ่งเดียว ภายใต้นโยบาย “อ. เดียว” ที่ให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) เป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial