เข้าร่วมการประชุมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำ พ.ศ 2566

วันที่ 12 กันยายน 2566 นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา และนายอิสบอรอเฮง เวานิ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำ พ.ศ 2566 ณ ห้องประชุมยะลายะลอ อาคาร 1 ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดยะลา โดยมี นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นจังหวัดยะลา ประจำปี 2566 ในแต่ละด้าน


Share:เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาให้ความรู้แก่เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน100 คน

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา มอบหมายให้นายอักรอม เลิศอริยะพงษ์ และนายซอละห์ฮุดดิง มะดาแฮ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม นายเจ๊ะสุการือนัน ตาเย๊ะ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาให้ความรู้แก่เข้าร่วมอบรมฯจำนวน100 คน ณ ศาลาประชาคมอำเภอบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลาโดยมีนายมนตรี เสฏฐปัญโญ นายอำเภอบันนังสตา เป็นประธานในพิธี


Share:มอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 7/2566

วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวลาตีป๊ะ หะยีเด นักพัฒนาสังคมชำนาญการ มอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 150,000 บาท สละสิทธิ์ 1 ราย คงเหลือยอดเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา


Share:ลงพื้นที่ร่วมกับนายอำเภอกาบัง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เยี่ยมติดตามผลนักเรียนทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 11 กันยายน 2566เวลา 10.30 น. นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ร่วมกับปลัดอำเภอยะหา เจ้าหน้าที่ปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามผลนักเรียนทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมมอบสิ่งของพระราชทาน ในพื้นที่ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา จำนวน 3 ราย ต่อมาในเวลา 11.30 น. ลงพื้นที่ร่วมกับนายอำเภอกาบัง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เยี่ยมติดตามผลนักเรียนทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมมอบสิ่งของพระราชทาน ในพื้นที่ ม.3 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา จำนวน 3 ราย


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามผลนักเรียนทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามผลนักเรียนทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมมอบสิ่งของพระราชทาน ในพื้นที่ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จำนวน 16 ราย


Share:ลงพื้นที่ติดตามความเป็นอยู่นักเรียน/นักศึกษาทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายรอซาลี สาแม นักพัฒนาสังคม นายบุรฮาน ละนิติง นักพัฒนาสังคม และนายอดินันทร์ เปาะมะ พนักงานงานขับรถยนต์ ลงพื้นที่ติดตามความเป็นอยู่นักเรียน/นักศึกษาทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในพื้นที่ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา จำนวน 9 ราย


Share:ลงพื้นที่เพื่อมอบสื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเอกชน happy family in happy home of happy new generation

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา และนางฟาซียาอาแซ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ ได้ลงพื้นที่เพื่อมอบสื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเอกชน happy family in happy home of happy new generation ณ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา


Share:เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นางสุภาพร วุฒิศาสตร์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวกานีรัดน์ แวนะไล นิติกร และนางสาวนูรีฮัน กาปิง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ สำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการควรรู้” ณ ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา


Share:เข่าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นพิธีกรมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดขึ้นโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา

วันที่ 30 ถึง 31 สิงหาคม 2566 นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายฟามีน แขวงบู นักพัฒนาสังคม เข่าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นพิธีกรมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดขึ้นโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา ณ สถาบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดพิธีการอบรมเขิงปฎิบัติการฯ


Share:กิจกรรมพบปะยามเช้า ร่วมกับหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์ (One-Home) จังหวัด

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา มอบหมายให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมพบปะยามเช้า ร่วมกับหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (One Home) จังหวัดยะลา กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพลังงาน และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในการจัดกิจกรรม

Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial