ข่าวเด่น

วันที่ 8 มิถุนายน 2565  นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขต 7 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา)
พร้อมด้วยนางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 และคณะ พร้อมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.จังหวัดยะลา มีภารกิจดังนี้
– เข้าพบนายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เพื่อหารือข้าราชการและรับฟังข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ที่ดำเนินการในพื้นที่ 
-เข้าร่วมพบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง สู่มาตรฐานอาชีพ ณ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง “จันทน์กะพ้อ” มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
– เป็นประธานในการประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. (One Home) โดยมีที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสังคมและประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวง พม. ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเด็น การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวง พม. พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านทักษิณจังหวัดยะลา 
    ทั้งนี้ ได้เยี่ยมเยียนหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. (One Home) เพื่อพบปะให้กำลังใจข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial