การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของภาครัฐ ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของภาครัฐ (ITA)

การประชาสัมพันธ์

     O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

     O8 Q&A

     O9 Social Network

การบริหารงาน

     O10 แผนดำเนินงานประจำปี

     O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

     O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

     O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

     O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

     O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

     O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial