กิจกรรมพบปะยามเช้า ร่วมกับหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์ (One-Home) จังหวัด

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา มอบหมายให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมพบปะยามเช้า ร่วมกับหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (One Home) จังหวัดยะลา กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพลังงาน และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในการจัดกิจกรรม

Share: