กิจกรรมวันคนพิการสากล และ วันผู้สูงอายุจังหวัดยะลา “ทำให้ทุกวันเป็น วันแห่งครอบครัว”

วันนี้ 9 มีนาคม 2566 10.00น. อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันคนพิการสากล และ วันผู้สูงอายุจังหวัดยะลา ทำให้ทุกวันเป็น วันแห่งครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลาจัดขึ้นบูรณาการระหว่างวันคนพิการสากล วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัวเข้า ได้ทำกิจกรรมทางสังคมร่วมกับครอบครัว ได้พบปะครอบครัวผู้เข้าร่วมงานที่หลากหลาย ประกอบด้วย คนพิการ ผู้สูงอายุและครอบครัว ผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัคร เครือข่ายด้านคนพิการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน จำนวน 650 คน


Share: