ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวง พม. ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขต 7 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา)พร้อมด้วยนางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 และคณะ พร้อมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.จังหวัดยะลา มีภารกิจดังนี้- เข้าพบนายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เพื่อหารือข้าราชการและรับฟังข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ที่ดำเนินการในพื้นที่ 

(อ่านต่อ)


Share: