ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเรื่อง การสนับสนุนงบประมาณ(เงินอุดหนุน)ให้แก่องค์กรพัฒนาเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


Share: