ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 8 ประจำปี 2565 (รุ่นที่ 8/1) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

สาขาที่เปิดรับสมัคร จำนวน 3 สาขา ประกอบด้วย

1.สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร

2.สาขาช่างทำผลิตภัณฑ์จากไม้

3.สาขาผู้ประกอบอาหารไทย (หญิง/ชาย)

โดยมีระยะเวลาการฝึก จำนวน 3 เดือน คือ

– ฝึกภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัติ ภายในศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน จ.ยะลา /สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา

ระยะเวลา 2 เดือน (280 ชม.) จำนวน 40 วัน

– ฝึกงานในสถานประกอบการ ระยะเวลา 1 เดือน

(140 ชม.) จำนวน 20 วัน

คุณสมบัติ

– เพศ ชาย หญิง อายุตั้งแต่ 15-50 ปี

– สามารถอ่านเขียนภาษาไทย และบวก ลบ คูณ หาร ได้

– สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้น ป.6 ขึ้นไป

โดยฝึกอบรม ในวันจันทร์ – ศุกร์

สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร

สาขาช่างทำผลิตภัณฑ์จากไม้

ให้ผู้เข้ารับการฝึกพักอยู่ประจำ

ณ ศูนย์ฝึกอาชีพฯ ในช่วงที่มีการฝึกภาคทฤษฎี

ระยะเวลา 2 เดือน

ตำบลวังพญา อำเภอรามัน

โทร. 089-2996074,061-1900526,086-4586110

สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ใช้สถานที่ในการฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือ

แรงงาน 24 ยะลา

(รายละเอียดเพิ่มเติม และใบสมัครเข้ารับฝึกอบรมวิชาชีพ)


Share: