ประชาสัมพันธ์ระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก (Child Protection Information System – CPIS) ในการปฏิบัติงานคุ้มครองเด็ก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546


Share: