ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เหลียวหลัง แลหน้าสู่ ศพอส. วิถีใหม่ในยุค New Normal”

           เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2564 นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวลาตีป๊ะ หะยีเด นักพัฒนาสังคมปฎิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “เหลียวหลัง แลหน้าสู่ ศพอส. วิถีใหม่ในยุค New Normal” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบโปรแกรม Zoom

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนบทบาทและการดำเนินงานที่ผ่านมาของ ศพอส. กำหนดแนวทางการพัฒนางานของ ศพอส.ในอนาคต และพัฒนายกระดับขีดความสามารถการดำเนินงานของ ศพอส. ให้มีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งจัดโดยกรมกิจการผู้สูงอายุ


Share: