จัดประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยะลา เพื่อวางแผนคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน องค์กรภาคเอกชน อาสาสมัครในจังหวัด

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา จัดประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยะลา เพื่อวางแผนคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน องค์กรภาคเอกชน อาสาสมัครในจังหวัด มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง รับเรื่องร้องเรียน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด โดยมีนายอำนาจ ชูทอง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา


Share: