มอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 7/2566

วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวลาตีป๊ะ หะยีเด นักพัฒนาสังคมชำนาญการ มอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 150,000 บาท สละสิทธิ์ 1 ราย คงเหลือยอดเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา


Share: