รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

  • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียดเพิ่มเติม)   
  • ดาวน์โหลดใบสมัคร

Share: