ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการติดตามแนวทางการให้ความช่วยเหลือเยียวยา เด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

     เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา เข้าร่วมศึกษาดูงานของคณะกรมาธิการป้องกันและบรรเทาผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร และเข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการติดตามแนวทางการให้ความช่วยเหลือเยียวยา เด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา


Share: