“วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งปัน”

“วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งปัน”
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช 2565

สภาพปัญหาที่พบโดยสังเขป
จากการสำรวจและเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ในการจัดงานวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งมีการจัดงานวันเด็กทั่วประเทศในพื้นที่ต่างๆพบว่ามีแนวโน้มก่อให้เกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ต่อเยาวชนในระยะพอสังเขปดังนี้
   1.พฤติกรรมเลียนแบบการดื่มเหล้า เบียร์ สูบบุหรี่ จากผู้ใหญ่ที่มีส่วนร่วมในการจัดงานวันเด็กทำให้เห็น
   2.พฤติกรรมการแก่งแย่ง แข่งขัน มากกว่าพฤติกรรมการแบ่งปันเอื้อเฟื้อเกื้อกูลแก่ผู้อื่น

จากข้อมูลข้างต้นเราจึงควรร่วมกันสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง แบบอย่างที่ดีงามแก่เยาวชนด้วยงานวันเด็กแห่งชาติในทุกๆปี

วัตถุประสงค์
1.ปลูกฝังค่านิยมปลอดอบายมุขในครอบครัว และชุมชนที่มีส่วนร่วมในการจัดงาน
2.ปลูกฝังค่านิยมการแบ่งปัน
3.อนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมไทย เช่นการตักบาตร การแสดงที่อยู่บนฐานของวัฒนธรรมไทย
4.ลดปัจจัยเสี่ยงในการแพร่ระบาดไวรัสโควิค-19


Share: