เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่1 (จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส)

ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2566 นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายอักรอม เลิศอริยะพงษ์กุล นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวสุธารัตน์โชติสาสน์กุล เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันความรุนแรงในครอบครัวจังหวัด เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่1 (จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส) โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


Share: