เข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้ตรวจกระทรวงแรงงาน (นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์) เพื่อพบปะคณะทำงานตรวจคัดกรองเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้เบื้องต้นฯ ณ ห้อง ประชุมเทพบดี ชั้น 4 สำนักงานกระทรวงแรงงาน และลงพื้นที่คัดกรองเพื่อแสวหาข้อบ่งชี้เบื้องต้น

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสีตีคอรีเยาะ บาหะ เจ้าหน้าที่ ศปคม.จังหวัด เข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้ตรวจกระทรวงแรงงาน (นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์) เพื่อพบปะคณะทำงานตรวจคัดกรองเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้เบื้องต้นฯ ณ ห้อง ประชุมเทพบดี ชั้น 4 สำนักงานกระทรวงแรงงาน และลงพื้นที่คัดกรองเพื่อแสวหาข้อบ่งชี้เบื้องต้น เพืีอแสวหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรส่งสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน แรงงานบังคับหรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดยะลา ออกตรวจสถานประกอบกิจการ จำนวน 2 แห่ง ณ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมีแรงงานต่างด้าว ชาย 11 คน หญิง 7 คน จากการคัดครองข้อมูลดังกล่าว ไม่พบแรงงานงานบังคับหรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน


Share: