เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นางสุภาพร วุฒิศาสตร์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวกานีรัดน์ แวนะไล นิติกร และนางสาวนูรีฮัน กาปิง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ สำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการควรรู้” ณ ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา


Share: