โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดยะลา

เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดยะลา บรรยาย”สถานการณ์ค้ามนุษย์ในปัจจุบัน”และสถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์จังหวัดยะลา” บรรยาย”กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์” และแบ่งกลุ่มเพื่อทำ work shop แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตามประเด็นยุทธ์ ทั้ง ๔ ด้าน โดยแบ่งกลุ่ม ๔ กลุ่ม ดังนี้ ๑. ด้านการดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย ๒ ด้านการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ๓. ด้านการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ๔. ด้านการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ๓๕ คน เป็นคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดยะลา อาสาสมัครพัฒนาสังคม ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดยะลา ณ ห้องวังแก้ว โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลช จังหวัดยะลา จังหวัดยะลา


Share: