โครงการเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์ออนไลน์จังหวัดยะลา

วันที่ 9 มกราคม 2566 กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา จัดโครงการเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์ออนไลน์จังหวัดยะลา ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 90 คน โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ได้มอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา


Share: