โครงการเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์ออนไลน์จังหวัดยะลา

วันที่ 9 มกราคม 2566 กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา จัดโครงการเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์ออนไลน์จังหวัดยะลา ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 90 คน โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ได้มอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา


Share:พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (One Home) จังหวัดยะลา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา (อ่านต่อ)


Share:ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการขอรับเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการขอรับเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา


Share:ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการติดตามแนวทางการให้ความช่วยเหลือเยียวยา เด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

     เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา เข้าร่วมศึกษาดูงานของคณะกรมาธิการป้องกันและบรรเทาผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร และเข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการติดตามแนวทางการให้ความช่วยเหลือเยียวยา เด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา


Share:ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เหลียวหลัง แลหน้าสู่ ศพอส. วิถีใหม่ในยุค New Normal”

           เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2564 นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวลาตีป๊ะ หะยีเด นักพัฒนาสังคมปฎิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “เหลียวหลัง แลหน้าสู่ ศพอส. วิถีใหม่ในยุค New Normal” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบโปรแกรม Zoom

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนบทบาทและการดำเนินงานที่ผ่านมาของ ศพอส. กำหนดแนวทางการพัฒนางานของ ศพอส.ในอนาคต และพัฒนายกระดับขีดความสามารถการดำเนินงานของ ศพอส. ให้มีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งจัดโดยกรมกิจการผู้สูงอายุ


Share:ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดยะลา ครั้งที่ 6/2564

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดยะลา ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดยะลา ครั้งที่ 6/2564 (การประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมพิกุล อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดยะลา ได้มีมติอนุมัติให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้กู้ยืมเงินกองทุนฯ จำนวน 39 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 1,810,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯดังกล่าว นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้มอบหมายให้นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม


Share:โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดยะลา

เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดยะลา บรรยาย”สถานการณ์ค้ามนุษย์ในปัจจุบัน”และสถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์จังหวัดยะลา” บรรยาย”กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์” และแบ่งกลุ่มเพื่อทำ work shop แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตามประเด็นยุทธ์ ทั้ง ๔ ด้าน โดยแบ่งกลุ่ม ๔ กลุ่ม ดังนี้ ๑. ด้านการดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย ๒ ด้านการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ๓. ด้านการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ๔. ด้านการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ๓๕ คน เป็นคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดยะลา อาสาสมัครพัฒนาสังคม ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดยะลา ณ ห้องวังแก้ว โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลช จังหวัดยะลา จังหวัดยะลา


Share:ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดยะลา จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2564  เพื่อพิจารณาแผนการใช้จ่ายในการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564  โดยมีนายสมผัส  นวลแก้ว  เป็นประธานการประชุมดังกล่าว  ณ ศปก.พมจ.ยะลา


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial